STADGAR JANE JKPG

Gällande från 29 april 2015

§1 Föreningens namn
Jane Jkpg.

§2 Föreningens säte
Föreningen finns i Jönköping.

§3 Föreningsform
Ideell förening som är partipolitisk samt religiöst obunden. Föreningen ställer sig inte bakom några uttalanden av ideologisk karaktär.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att synliggöra, uppmuntra, inspirera och utgöra ett bollplank för kvinnor inom kreativa näringar. Föreningen har som målsättning att öppna för alla kreatörer – kvinnor och män – senast år 2032 eftersom kvinnor förhoppningsvis inte längre behöver ett eget forum då.

§5 Verksamhetsår
1 januari till 31 december

§6 Medlemmar
För att bli medlem krävs att du är kvinna och är verksam inom eller siktar mot en karriär inom en kreativ näring, exempelvis media och kommunikation, design och formgivning, inredning, film och foto, styling, konst, litteratur, mode, arkitektur, dataspel eller musik.

Du anmäler ditt intresse av att bli medlem via föreningens hemsida alternativt via mail. Medlemmar ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Årsavgift erläggs inte av styrelsen. Föreningen för ett digitalt medlemsregister över alla medlemmar. Registret kommer inte att säljas eller användas av andra än Jane Jkpg. Observera att föreningen i största möjliga utsträckning kommunicerar med medlemmarna via digitala kanaler, såsom mail. Önskas information, kallelser, inbjudningar etc via postala utskick behöver detta anmälas till styrelsen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet

eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts samt fått tillfälle att yttra sig.

§7 Styrelsen
Styrelsen bevakar föreningens intressen, handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter och är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen ansvarar också för föreningens webbsida samt andra marknadsföringskanaler, bidragsansökningar, medlemsregister samt löpande uppgifter för föreningen.

Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsens arbete är inte arvoderat. Styrelsemedlemmar betalar inte årsavgift och erlägger heller ingen avgift vid föreningens evenemang.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör och/eller ledamot som därtill utses.

I föreningen gäller bestämmelserna för ansvar och ansvarsfrihet enligt 13 kap i lag om ekonomisk förening.

§8 Utträdesförfaranden styrelsen
Ordinarie styrelseledarmöter sitter 1 år i taget. Ordförande måste vara tillgänglig 3 månader efter överlämnandet.

§9 Valberedning
Valberedningen består av två personer som har till uppgift att samla in intresseanmälningar från medlemmar som önskar arbeta aktivt i föreningen alternativt uppsöka lämpliga kandidater att tillfråga.

§10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer alternativt via digitala medier. Digital kallelse ska skickas till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie årsmöte, senast 10 dagar före digitalt årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§11 Extra årsmöte
Om hälften av styrelsen eller revisor önskar extra årsmöte så ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§12 Rösträtt
Alla medlemmar som är fullt betalande har rösträtt.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§13 Röstetal
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§14 Stadgeändringar
Stadgarna kan enbart ändras på årsmötet. För att vara giltigt måste stadgeändringen antas med två tredjedelar av röstantalet.

§15 Upplösning
Upplösning av föreningen kan enbart ske vid ett årsmöte.

Ordningsregler bokföring:
Löpande bokföring sker av kassör, bokslut och årsredovisning upprättas av extern redovisningskonsult.

Inköpsrutiner:
Vid inköp krävs kvitto. En förklaring till inköpet ska skrivas på kvittots baksida och ges till styrelsens kassör. Inköp ska ske i samråd med övriga medlemmar i styrelsen.

Resor:
Efter överenskommelse med styrelsen kan resor för Jane Jkpgs räkning som görs med egen bil ersättas med 18:50 kronor/mil.
Jane Jkpg-medlemmar kan – efter överenskommelse med styrelsen – ersättas med upp till 1500 kr per heldag för att kompensera utebliven förvärsinkomst när denna representerar föreningen under tid som annars skulle ha utgjort ordinarie arbetstid.

Placering av föreningens pengar:
Föreningens målsättning är att medlemsintäkter och sponsorbidrag i största möjliga utsträckning ska gå tillbaka till medlemmarna i form av givande event som inspirerar och ger möjlighet till effektivt nätverkande. Eventuella överskott ska förvaltas i räntebärande placeringsform utan risk.