STADGAR JANE JKPG

Gällande från 15 april 2021

§1 Föreningens namn Jane Jkpg.

§2 Föreningens säte finns i Jönköping.

§3 Föreningsform Ideell förening som är partipolitiskt samt religiöst obunden. Föreningen ställer sig inte bakom några uttalanden av ideologisk karaktär.

§4 Syfte Föreningens syfte är att synliggöra, uppmuntra, inspirera och utgöra ett bollplank för kvinnor inom kreativa näringar. Föreningen har som målsättning att öppna för alla kreatörer – kvinnor och män – senast år 2032 eftersom kvinnor förhoppningsvis inte längre behöver ett eget forum då.

§5 Verksamhetsår 1 januari till 31 december

§6 Medlemmar För att vara medlem krävs att du definierar dig som kvinna och har ett kreativt yrke eller en kreativ förmåga du vill utveckla vidare mot en yrkesroll. Det kan handla om klassiskt kreativa näringar som media och kommunikation, design och formgivning, konst, film och foto, men din kreativa roll kan också finnas inom en helt annan bransch.

Du blir medlem genom att köpa medlemskap via webbshoppen på föreningens hemsida. Medlemmar ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Styrelseledamöter är befriade från medlemsavgift, såväl under pågående uppdrag som därefter.

Föreningen för en digital medlemslista över alla medlemmar med kontaktuppgifter. Uppgifterna används för föreningskommunikation och kommer inte att delas till annan part.  

Medlemskapet avser kalenderår och vid varje årsskifte skapas en ny medlemslista. Medlem som önskar utträda ur föreningen under pågående kalenderår ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts samt fått tillfälle att yttra sig.

§7 Styrelsen Styrelsen bevakar föreningens intressen, handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter och är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen ansvarar för löpande föreningsuppgifter, däribland medlemsadministration, sponsorkontakter, ansvar för föreningens webbsida och sociala kanaler och eventuella bidragsansökningar.

Styrelsen väljs av medlemmarna vid årsmötet. Avgår en ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsens arbete är inte arvoderat. Styrelsemedlemmar betalar inte årsavgift och erlägger heller ingen avgift vid föreningens evenemang.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör och/eller ledamot som därtill utses.

I föreningen gäller bestämmelserna för ansvar och ansvarsfrihet enligt 13 kap i lag om ekonomisk förening.

§8 Utträdesförfaranden styrelsen Ordinarie styrelseledamöter sitter 1 år i taget. Ordförande måste vara tillgänglig 3 månader efter överlämnandet.

§9 Valberedning Valberedningen består av två personer som har till uppgift att samla in intresseanmälningar från medlemmar som önskar arbeta aktivt i föreningen alternativt uppsöka lämpliga kandidater att tillfråga.

§10 Årsmöte Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer alternativt digitalt. Digital kallelse ska skickas till alla medlemmar senast 20 dagar före ordinarie årsmöte, senast 10 dagar före digitalt årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§11 Extra årsmöte Om hälften av styrelsen eller revisor önskar extra årsmöte så ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§12 Rösträtt Alla medlemmar som är fullt betalande har rösträtt.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§13 Röstetal Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.


§14 Stadgeändringar Stadgarna kan enbart ändras på årsmötet. För att vara giltigt måste stadgeändringen antas med två tredjedelar av röstantalet.


§15 Upplösning Upplösning av föreningen kan enbart ske vid ett årsmöte.

   

Ordningsregler ekonomi

Löpande bokföring görs av kassör. Bokslut och årsredovisning upprättas av extern redovisningskonsult.

Inköpsrutiner

Vid inköp krävs kvitto. En förklaring till inköpet ska skrivas på kvittots baksida och ges till styrelsens kassör. Inköp ska ske i samråd med övriga medlemmar i styrelsen.

Ersättning för tid och resor

Efter överenskommelse med styrelsen kan resor för Jane Jkpgs räkning som görs med egen bil ersättas med 18:50 kronor/mil.

En medlem kan – efter överenskommelse med styrelsen – ersättas med upp till 1500 kronor per heldag för att kompensera utebliven förvärvsinkomst när denna representerar föreningen under tid som annars skulle ha utgjort ordinarie arbetstid.

Placering av föreningens pengar

Föreningens målsättning är att medlemsintäkter och sponsorbidrag i största möjliga utsträckning ska gå tillbaka till medlemmarna i form av givande event som inspirerar och ger möjlighet till effektivt nätverkande. Eventuella överskott ska förvaltas utan risk.

Tillagd i varukorgen